COVID-19

En föreningsdriven mötesplats för spelintresserade i Malmö

Viktig information till alla som vistas i Spelens hus lokaler med anledning av COVID-19

Vi följer de råd och riktlinjer som Malmö stad och Folkhälsomyndigheten ger oss och vi kommer anpassa oss allteftersom ytterligare information blir tillgänglig.

Frågor och svar gällande COVID-19, besök Folkhälsomyndighetens hemsida:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

Några förhållningsregler på Spelens hus:
• Stanna hemma om du är sjuk
• Stanna hemma om du nyligen rest i en riskzon
• Stanna hemma om du befinner dig i högriskgruppen
• Tvätta händer, ofta
• Torka av borden
• Nyckelbärare har rätt att avvisa personer som visar symptom

Vanliga symtom:
De symtom som rapporterats är framförallt feber och hosta. Även andningspåverkan, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk är vanliga symtom.

En speciell grupp för COVID-19 har tillsatts på Spelens hus som kommer följa situationen och agera på de utvecklingar som sker. Kontaktas via infomejlen, info@spelenshus.se

Tack för visad förståelse!

Texten uppdateras i samband med att nya direktiv ges från Folkhälsomyndigheten.

Important information for anyone visiting Spelens Hus due to COVID-19

We follow the advice and guidelines that the City of Malmö and the Public Health Authority give us and we will adapt as further information becomes available.

Q&A:s regarding COVID-19, visit the website of the Public Health Authority:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

Some precautions at the Spelens Hus:
• Stay at home if you are sick
• Stayat home if you have recently travelled in a risk zone
• Stay at home if you are in the high risk group
• Wash your hands, often
• Wipe the tables
• Key bearers have the right to reject people who show symptoms

Common symptoms:
The symptoms reported are mainly fever and cough. Respiratory effects, sore throats, headaches, muscle and joint pain are also common symptoms.

A special group at Spelens hus has been set up for COVID-19 which will follow the situation carefully and act on the developments that are taking place. Contact them via the info email, info@spelenshus.se

Thanks for your understanding!

The text will be updated as new directives are issued by the Public Health Authority.