News

Spelens hus stängt t.o.m. 6 april

Det är med tunga hjärtan vi i Spelens hus styrelse nu tar beslutet att stänga ner vår lokal i dryga två veckor, till måndag 6 april <uppdaterat 2020-04-05 att Spelens hus är fortsatt stängt tills styrelsen meddelar annat. Se status på förstasidan för att följa läget på Spelens hus>.

Anledningen till detta är, som ni alla vet, utbrottet av Covid-19. Vår initiala respons var att se över städrutinerna i lokalen och införa de regler som Folkhälsomyndigheten förevisat av att stanna hemma om man har symtom, tvätta händerna noggrant och ofta, m.m. Under den gångna veckan har vi sett en upptrappning av regeringens agerande mot utbrottet, samt har flera av våra föreningar redan själva beslutat att ställa in sina aktiviteter under de närmaste veckorna. Vi har under veckan även fått godkännande av Fritidsförvaltningen att stänga ner, något vi var osäkra på tidigare då vårt verksamhetsavtal säger att vi ska ha öppet flera dagar i veckan.

Vår lokal är en plats där många personer samlas och spenderar en längre tid tillsammans, samt till vilken många tar kollektivtrafik. Detta gör lokalen till en riskzon för smittspridning.

Med detta som bakgrund, samt den fortsatta spridning vi ser här i Sverige och annars i världen, väljer vi alltså att stänga ner lokalen för att göra vår del i att begränsa smittspridningen. De enda som har tillgång under denna period är Spelens hus styrelse samt de som hyr kontorsplats.

Vi förstår att detta påverkar era föreningars aktiviteter, men vi hjälper er gärna att hitta digitala lösningar så att ni kan fortsätta ert spelande. Mejla oss på info@spelenshus.se, eller kom in på vår Discord (www.discord.gg/spelenshus) och prata med oss.

OBS! Detta innebär att vårt stormöte som hålls på söndag mellan 12 och 15 är flyttat online, och kommer ske på https://meet.jit.si/Spelens_hus_stormote

Om två veckor kommer vi åter utvärdera situationen, och beroende på hur läget är då så kan det vara så att lokalen håller fortsatt stängt.

Vi lovar att hålla er uppdaterade.Spelens hus closed until april 6
It is with heavy hearts that we in Spelens hus’ board have decided to close down our venue for two weeks, until Monday April 6 <updated 2020-04-05, Spelens hus is still closed. See front page for current status>.

The reason for this is, as you all know, the outbreak of Covid-19. Our initial response was to look over our cleaning routines and integrate the rules that Folkhälsomyndigheten has given about staying home if you show symptoms, washing your hands carefully and frequently, etc. During the past week we’ve seen increased measures taken by our government in fighting this outbreak, and many of our associations have independently taken the decision to cancel their activities in the coming weeks. We have during this past week received approval from Fritidsförvaltningen to close down, something we were uncertain about before due to our contract stipulating that we stay open several days a week.

Our venue is a place where many people gather and spend a longer time together, as well as one to which many take public transport. This makes our venue a risk-zone for spreading this disease.

With this in mind, as well as the continued spread of Covid-19 that we’ve seen here in Sweden and elsewhere in the world, we now choose to close down our venue to do our part in limiting further spread. The only people that will have access during this period will be Spelens hus board and those renting an office space.

We understand that this will affect your associations’ activities, and we will gladly help you find digital solutions so you can keep up your gaming. Email us at info@spelenshus.se, or come by our Discord (www.discord.gg/spelenshus) and talk to us.

Note! This means that our Stormöte, scheduled for Sunday between 12 and 15, has been moved online, and will be held at https://meet.jit.si/Spelens_hus_stormote

In two weeks we will re-evaluate the situation, and depending on how things are looking then we might have to keep the venue closed for longer.

We promise to keep you all updated.