Spelens hus styrelse har beslutat att hålla Spelens hus stängt tillsvidare.

Årsmöte

Kallelse till Spelens hus årsmöte 2021

Härmed kallar Spelens hus till ordinarie årsmöte den 21 mars 2021 klockan 12:00 på Discord. Vi kommer att besluta om budget, verksamhetsplan, nya styrelse och mycket annat spännande. Nomineringar öppnar den 22 februari och görs på nominera.se: https://nominera.se/spelenshus.

Dokument

1. Dagordning
2. Mötesordning
3. Motioner
4. Valberedningens förslag
5. Verksamhetsberättelse
6. Verksamhetsplan
7. Budgetförslag
8. Ekonomisk berättelse
9. Nya medlemsföreningar

Innehåll

Motioner
Förslag som är Spelens hus styrelse tillhanda senast tre (3) veckor före årsmötet är motioner. Varje annat inkommet förslag är övrig fråga. Tips för att skriva en motion: https://medlem.sverok.se/motioner

Följande ärenden skall alltid behandlas på ordinarie årsmöte
– Mötets öppnande
– Mötets behörighet, närvaro samt röstlängd.
– Val av mötesordförande
– Val av mötessekreterare
– Val av två justerare
– Val av två rösträknare
– Adjungeringar
– Fastställande av mötesordning
– Godkännande av dagordning
– Verksamhetsberättelse
– Ekonomisk berättelse
– Revisionsberättelse
– Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
– Fastställande av verksamhetsplan
– Fastställande av budget
– Motioner
– Val av styrelse
– Val av revisorer
– Val av valberedning
– Godkännande av nya medlemsföreningar
– Övriga frågor
– Mötets avslutande

Ombud
Medlemsföreningen har rätt att skicka maximalt så många ombud som de äger röster. Varje ombud får nyttja maximalt en röst. Ombud skall vara medlem i den representerade föreningen och skall kunna styrka sin rösträtt med fullmakt, undertecknad av minst två styrelsemedlemmar från den representerade föreningen. Styrelsemedlemmar kan ej underteckna sin egen fullmakt. Ombud kan endast företräda en förening. Ombud måste vara fysiskt närvarande för att erhålla rösträtt.

Handlingar
Möteshandlingarna kommer att publiceras på Spelens hus hemsida senast två (2) veckor före årsmötet, på följande länk: https://www.spelenshus.se/arsmote

Extra info
Se Spelens hus stadgar för fullständig information om hur årsmötet går till: https://www.spelenshus.se/vara-stadgar

Spelens hus årsmöte
När: 21 mars, 12:00
Plats: Discord (länk till mötet kommer att publiceras här: https://www.spelenshus.se/arsmote)