Välkommen till Spelens hus...

Årsmöte 2022

Kallelse till Spelens hus ordinarie årsmöte 2022

Hej föreningar och föreningsmedlemmar! 🧡

Härmed kallar vi till Spelens hus årsmöte 2022 och bjuder in er och era medlemmar att den 20e Mars kl. 13.00 tillsammans med oss besluta om Spelens hus framtid, styrelse, budget m.m. men inte minst; käka tårta! 🍰


Viktiga datum
Motionsstopp 27/2
Handlingar publiceras 6/3


Årsmötet
📅 20e Mars
🕓 13.00
📍 Fysiskt på Spelens hus + digitalt på Spelens hus Discord

Nomineringar är öppna och görs på nominera.se: https://nominera.se/spelenshus/nominations/add


Handlingar

Dagordning

10. Verksamhetsberättelse 2021

11. Skrivelse ang ekonomin

11.1 Årsredovisning (preliminär)

11.2 Ekonomisk berättelse

12.1 Ekonomisk revisionsberättelse

12.2 Revisionsberättelse (verksamhet) 

14. Förslag till verksamhetsplan

15. Förslag till budget

16.1 Proposition 1: Ändring av stadgar §26

16.2 Motion 1: Uppfräschning av Spelens hus

16.3 Motion 2: Varuautomat på Spelens hus

Innehåll

Motioner
Förslag som är Spelens hus styrelse tillhanda senast tre (3) veckor före årsmötet är motioner. Varje annat inkommet förslag är övrig fråga. Tips för att skriva en motion: https://medlem.sverok.se/motioner

Följande ärenden skall alltid behandlas på ordinarie årsmöte
– Mötets öppnande
– Mötets behörighet, närvaro samt röstlängd.
– Val av mötesordförande
– Val av mötessekreterare
– Val av två justerare
– Val av två rösträknare
– Adjungeringar
– Fastställande av mötesordning
– Godkännande av dagordning
– Verksamhetsberättelse
– Ekonomisk berättelse
– Revisionsberättelse
– Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
– Fastställande av verksamhetsplan
– Fastställande av budget
– Motioner
– Val av styrelse
– Val av revisorer
– Val av valberedning
– Godkännande av nya medlemsföreningar
– Övriga frågor
– Mötets avslutande

Ombud
Medlemsföreningen har rätt att skicka 2 ombud per förening. Ombud skall vara medlem i den representerade föreningen och skall kunna styrka sin rösträtt med fullmakt, undertecknad av minst två styrelsemedlemmar från den representerade föreningen. Ombud måste vara fysiskt närvarande för att erhålla rösträtt. Ombud kan rösta, men andra personer från föreningen får också deltaga på årsmötet och yttra sig.

Handlingar
Möteshandlingarna kommer att publiceras på Spelens hus hemsida senast två (2) veckor före årsmötet, på följande länk: https://www.spelenshus.se/arsmote

Extra info
Se Spelens hus stadgar för fullständig information om hur årsmötet går till: https://www.spelenshus.se/vara-stadgar

Spelens hus årsmöte
När: 20e mars, 13:00
Plats: Discord (länk till mötet kommer att publiceras här: https://www.spelenshus.se/arsmote)