Flat Preloader Icon Välkommen till Spelens hus...

Våra stadgar

Stadgar för Spelens hus (802495-1306)

Antagna 2015-03-16, §§18, 20, 21, 23, 24, 27, 31, 33, 34, 36, 38, 40 och 41 ändrade 2016. §§37, 38 ändrade 2017. §§20 och 37 ändrade 2019.

§1. Organisationens namn är Spelens hus.

§2. Spelens hus är en sammanslutning av lokala föreningar inom Malmö stad.

§3. Organisationens syfte är att skapa en trygg mötesplats främst för Malmös ungdomar genom organiserad kultur­ och fritidsverksamhet med inriktning analoga, digitala och levande spel.

§4. Organisationen är en ideell organisation.

§5. Organisationen verkar i enlighet med demokratiska principer.

§6. Organisationen är religiöst och politiskt oberoende.

§7. Organisationens huvudsakliga verksamhet bedrivs i medlemsföreningarna.

§8. Organisationens centrala verksamhet skall syfta till att stödja den verksamhet som bedrivs i dess medlemsföreningar

§9. Om oklarhet gällande dessa stadgars innebörd skulle uppstå, i samband med årsmöten eller extra årsmöten, gäller mötets tolkning till dess att klargörande ändring införes.
Om oklarhet gällande dessa stadgars innebörd skulle uppstå, i varje annat fall, gäller Spelens hus styrelses tolkning till dess att klargörande ändring införes.

§10. Vid tolkning av denna stadga skall stadgeparagraf ett (1) till och med femton (15) ges överordnad betydelse gentemot varje annan stadgeparagraf.

§11. För ändring av, eller tillägg till, stadgeparagraf ett (1) till och med femton (15), krävs att likalydande beslut antas med två tredjedels (2/3) majoritet av två (2) på varandra följande ordinarie årsmöten.

För ändring, eller tillägg till, varje annan paragraf krävs att förslaget antas med två tredjedels (2/3) majoritet av årsmötet.

§12. Ändring av stadgeparagraf, eller tillägg till stadgan, kan endast upptas till behandling av årsmöte om förslag därom uttryckligen angivits i årsmöteshandlingarna, i form av motion eller om enhälligt årsmöte beslutar att uppta förslaget.

§13. Förslag om organisationens upplösning får endast behandlas på ordinarie årsmöte, och skall insändas skriftligen till Spelens hus styrelse senast den trettioförsta (31) oktober året innan årsmötet. Att upplösning skall behandlas måste framgå av kallelsen till årsmötet.

Organisationen kan inte upplösas så länge ombud från minst tre medlemsföreningar motsätter sig upplösandet.

§14. Vid organisationens upplösning skall tillgångar realiseras och skulder betalas varpå kvarvarande tillgångar skall skiftas i lika delar till medlemsföreningarna eller gå till ett av årsmötet bestämt ändamål i enlighet med organisationens syfte.

§15. Till likvidatorer bör organisationens revisorer utses. Likvidatorerna genomför likvidationen i samband med organisationens upplösning.

§16. Organisationens verksamhetsområde är Malmö stad.

§17. Organisationens verksamhetsår är kalenderår.

Föreningar och medlemmar

§18. Föreningar med säte i Malmö stad, som är godkända av Årsmötet, är medlemmar i organisationen och får boka Spelens hus. I stadgarna benämns dessa föreningar som medlemsföreningar.

Föreningar med säte i Malmö stad, som är godkända av styrelsen, får boka Spelens hus. I stadgarna benämns dessa föreningar som verksamhetsföreningar.

En avdelning kan inte vara verksamhets- eller medlemsförening i Spelens hus så länge dess huvudförening innehar en av dessa positioner.

§19. Medlemmar i medlemsföreningarna och verksamhetsföreningarna är även medlemmar i organisationen. I stadgarna benämns dessa som föreningsmedlemmar.

§20. Medlemsförening eller verksamhetsförening kan av Spelens hus styrelse avstängas med omedelbar verkan om medlemsföreningen, verksamhetsföreningen eller en av dess avdelningar bryter mot Spelens hus stadgar, motarbetar dess syfte eller skadar dess anseende. Uteslutning skall beslutas om av därpå efterföljande årsmöte varvid den avstängda föreningen har yttranderätt.

Om en medlemsförening inte har aktivitet på Spelens Hus och inte kommunicerar med styrelsen under en 6 månaders period, anses den vara inaktiv. Om en medlemsförening är inaktiv kan styrelsen lämna förslag till årsmötet om att ta bort medlemsföreningen. Årsmötet beslutar sedan ifall medlemsförening ska finnas kvar eller ej. Medlemsföreningen ska ges möjligheten att yttra sig vid årsmötet.

Medlemsföreningen kan själv avsluta sitt medlemskap i Spelens hus, detta ska meddelas skriftligen till Spelens hus styrelse och vara underskrivet av en firmatecknare. Medlemsföreningen ska sedan tas bort på kommande årsmöte.
Enskild föreningsmedlem kan av Spelens hus styrelse avstängas med omedelbar verkan om föreningsmedlemmen bryter mot Spelens hus stadgar, motarbetar dess syfte, eller skadar dess anseende. Uteslutning skall beslutas om av därpå efterföljande årsmöte varvid den avstängda föreningsmedlemmen har yttranderätt.

§21. Spelens hus styrelse äger rätt att kräva in de uppgifter från medlems- och verksamhetsföreningarna som behövs för att organisationens verksamhet skall kunna genomföras.

Årsmöte
§22. Årsmötet är organisationens högsta beslutande organ. Årsmötet skall hållas tidigast 1 februari och senast senast 31:e mars. Organisationens styrelse beslutar om tid och lokal.

§23. På årsmötet har Spelens hus styrelse, valberedningen, revisorerna samt medlemsföreningarnas röstberättigade representanter rätt att närvara, yttra sig och ställa förslag. Övriga föreningsmedlemmar har närvarande-­, yttrande-­ och förslagsrätt i mån av plats.

§24. Mötet är beslutsmässigt om kallelse skriftligen sänts till medlemsföreningarna samt verksamhetsföreningar som godkänts senast fyra (4) veckor före kallelsens utskick. Kallelse skall skickas senast fyra (4) veckor före årsmötet. Möteshandlingarna skall publiceras på Spelens hus hemsida senast två (2) veckor före årsmötet, samt finnas tillgängliga i pappersformat vid förfrågan.
I möteshandlingarna skall dagordning, mötesordning, motioner, valberedningens förslag, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, budgetförslag samt ekonomisk berättelse finnas med.

§25. Vid årsmötet har varje medlemsförening två (2) röster.

§26. Medlemsföreningen har rätt att skicka maximalt så många ombud som de äger röster. Varje ombud får nyttja maximalt en röst. Ombud skall vara medlem i den representerade föreningen och skall kunna styrka sin rösträtt med fullmakt, undertecknad av minst två styrelsemedlemmar från den representerade föreningen. Styrelsemedlemmar kan ej underteckna sin egen fullmakt. Ombud kan endast företräda en förening. Ombud måste vara fysiskt närvarande för att erhålla rösträtt.

§27. Följande ärenden skall alltid behandlas på ordinarie årsmöte:

Mötets öppnande
Mötets behörighet, närvaro samt röstlängd.
Val av mötesordförande
Val av mötessekreterare
Val av två justerare
Val av två rösträknare
Adjungeringar
Fastställande av mötesordning
Godkännande av dagordning
Verksamhetsberättelse
Ekonomisk berättelse
Revisionsberättelse
Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
Fastställande av verksamhetsplan
Fastställande av budget
Motioner
Val av styrelse
Val av revisorer
Val av valberedning
Godkännande av nya medlemsföreningar
Övriga frågor
Mötets avslutande

§28. Förslag som är Spelens hus styrelse tillhanda senast tre (3) veckor före årsmötet är motioner. Varje annat inkommet förslag är övrig fråga.

§29. Vid omröstning fattas beslut med majoritet, om inte stadgan föreskriver annat.
Nedlagda röster räknas ej. Vid lika röstetal diskuteras frågan i ytterligare minst 10 minuter.

Därefter tillfrågas mötet om de kan gå till beslut. Vid lika röstetal även andra gången tillämpas lotten. Rösträknarna utför och bekräftar resultatet av lottdragningen.

§30. Övrig fråga kräver två tredjedels (2/3) majoritet för bifall.

§31. Årsmötet väljer styrelse, valberedning och revisorer bland de nominerade till respektive val.

§32. Nominerad till stadgemässiga val, eller person som för talan för viss motion eller fråga, har närvarande-­, yttrande-­ och förslagsrätt i berörda frågor på årsmötet.

Extra årsmöte

§33. Extra årsmöte är beslutsmässigt om kallelse skriftligen sänts till medlemsföreningarna samt verksamhetsföreningar som godkänts senast fyra (4) veckor före kallelsens utskick. Kallelse skall skickas senast fyra (4) veckor före extra årsmöte. Om revisorerna, styrelsen eller minst (avrundat uppåt) en tredjedel (1/3) av medlems- och/eller verksamhetsföreningarna kräver det skall extra årsmöte utlysas av styrelsen eller revisorer. Extra årsmöte kan endast besluta i de frågor som uttryckligen angivits i kallelsen. Möteshandlingarna skall publiceras på Spelens hus hemsida senast två (2) veckor före årsmötet, samt finnas tillgängliga i pappersformat vid förfrågan.

Styrelsen

§34. Spelens hus styrelse
Styrelsen har sitt säte i Malmö kommun och på Spelens hus.
Styrelsen skall bestå av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och minst 1
max 5 ledamöter. Styrelsen kan även ha ytterligare medlemmar i form av suppleanter.
Dessa utses vid konstituerande styrelsemöte.

Anställda och yrkesmässigt verksamma vid Spelens hus kan ej vara representanter.
Malmö fritidsförvaltning och Studiefrämjandet har rätt till en (1) adjungerad
styrelsepost var.

Ordförande, vice ordförande och Kassör ska vara myndiga. Styrelsen tillträder direkt
efter årsmötet.

Godkända medlemsföreningar är:

Malmö Brädspelsförening
Malmö Kortspelsförening
Malmö Figurspelsförening
MEGA
Möllan Rouge
Sverok Skåne
Game Makers Malmö
Spelis
Rollspelssällskapet
Game Lounge Malmö
Malmö Go klubb
Streaming Dojo
Malmö Spelskaparskola
Blåkullalajv
Fish Tank
HUR-Samhällsentreprenören
Poppukon

§35. Spelens hus styrelse är beslutsmässig när samtliga ledamöter är kallade, och minst hälften (avrundat uppåt) är närvarande. Kallelse skall ha sänts senast en (1) vecka före mötet.

§36. Spelens hus styrelse ansvarar för den centrala verksamheten. Spelens hus styrelse utser två firmatecknare.

§37. Årsmötet utser en (1) ekonomisk revisor och en (1) verksamhetsrevisor samt ersättare till båda. Bokslut skall vara revisorerna tillhanda senast tre (3) veckor före årsmötet. Revisorernas berättelse skall finnas skriftligen tillhanda i samband med årsmötet. Valbar är person som är bosatt i Sverige och som ej ingår i Spelens hus styrelse.

§38. Årsmötet utser två (2) till tre (3) personer till valberedare, varav en är sammankallande. Valbar är person bosatt i Sverige. Valberedningen skall ta fram förslag till styrelse, revisorer och valberedning. Förslaget skall vara organisationen tillhanda senast två (2) veckor före årsmötet.

Stormöte

§39. Stormötet är organisationens diskussionsforum. Stormöten skall hållas minst en gång i kvartalet. Organisationens styrelse beslutar om tid och lokal. Mötet är ej beslutsmässigt. Förslag från stormötet skall behandlas av Spelens hus styrelse.

§40. På stormötet har organisationens alla föreningsmedlemmar, valberedningen samt revisorerna rätt att närvara, yttra sig och ställa förslag.

§41. Kallelse skall skriftligen ha sänts senast två (2) veckor före stormötet till medlemsföreningar och verksamhetsföreningar, som godkänts senast fyra (4) veckor före kallelsens utskick.