Flat Preloader Icon Välkommen till Spelens hus...

Saturday casual all day VTES play on Saturday 27th of June

Saturday casual all day VTES play on Saturday 27th of June

(English text below)

VTES Malmö inviterar till spel Lördag 27 Juni, klockan 12-21 på Spelens hus.

Alla är välkomna, nya spelare som gamla!

Under dessa tider så är det några extra försiktighetsåtgärder som måste följas:

– Max antal: 20 Personer

– Max antal spelande bord: 4

– 5 personer max på varje bord

Städning:

– Tvättar av borden 15 min innan avsatt tid
– När deltagande ankommer så bes alla att tvätta sina händer innan man börjar.
– Efter varje spel så tvättar varje spelande bord av yttan var man har spelat
– Bara deltagare är tilåten, inget häng i lokalen om man inte har anmäld seg

Kiosken har lånelekar

Får man blodad tand kan man även köpa kort i kiosken!

Dela gärna i relevanta grupper för öka spridningen. 🙂

OM VAMPIRE THE ETERNAL STRUGGLE

Vampire the Eternal Struggle är ett samlarkortspel som sedan 2000 ges ut av White Wolf Inc. Spelet designades ursprungligen av Magic the Gatherings skapare Richard Garfield och gavs 1994-96 ut av Wizards of the Coast under namnet “Jyhad”. Spelet publiceras fortfarande (2009) och hör jämte Magic the Gathering och Pokemon till de mest livaktiga av samlarkortspelen.

Spelet utspelar sig i samma goth-punk inspirerade nutid som rollspelet Vampire: The Masquerade och använder i stort sett samma mytologi där rivaliserande Vampyrklaner anförda av äldre vampyrer (sk. Methuselahs) bekämpar varandra. Spelet är något vuxnare i både ton och bildspråk än de annars ganska barntillåtna samlarkortspelen.

Vampire the Eternal Struggle (“VtES”) är till skillnad från de flesta samlarkortspel ett flerspelarspel snarare än ett duellspel, med en stark social dimension. Grundidén är att varje spelare har en pool av “blod” (oftast röda spelmarkers) som ska skyddas från de andra spelarnas framfart och om en spelares pool tar slut så är han ute ur spelet. Spelmekanikerna baseras på bruket av vampyrernas krafter – “discipliner” – (smyga, slåss, dominera, etc) och de olika klanerna är specialiserade beroende på vilka discipliner de behärskar.

—————————–

VTES Malmö invites to games Saturday June 27, at 12-21 at the Games House.

Everyone is welcome, new players old!

During these times, there are some extra precautions that must be followed:

– Maximum number: 20 persons

– Maximum number of playing tables: 4

– 5 people max on each table

Cleaning:

– Wash the tables 15 minutes before the set time
– When participation arrives, everyone is asked to wash their hands before starting.
– After every game, every playing table washes off the surface where you have played
– Only participants are allowed, no hang in the room unless one has registered

If you are curious about VtES, please come by to look, talk or join in.
We have decks available to learn the game.

Even decks for sale at the kiosk if you get the taste of the game. 🙂
Do share in relevant groups to share this event and game. 🙂

ABOUT VAMPIRE THE ETERNAL STRUGGLE

Vampire the Eternal Struggle is a collector card game published by White Wolf Inc. since 2000. The game was originally designed by Magic the Gathering creator Richard Garfield and was published by Wizards of the Coast in 1994-96 under the name “Jyhad”. The game is still being released (2009) and, along with Magic the Gathering and Pokemon, is one of the most vivid of the collector card games.

The game takes place in the same goth-punk inspired contemporary as the role-play Vampire: The Masquerade and uses essentially the same mythology where rival Vampire clans led by older vampires (so-called Methuselahs) fight each other. The game is slightly more mature in both tone and imagery than the otherwise quite child-friendly collector card games.

Unlike most collector card games, Vampire the Eternal Struggle (“VtES”) is a multiplayer game rather than a duel game, with a strong social dimension. The basic idea is that each player has a pool of “blood” (usually red game markers) that should be protected from the other players’ progress and if one player’s pool runs out he is out of the game. The game mechanics are based on the use of vampires’ powers – “disciplines” – (sneak, fight, dominate, etc.) and the various clans are specialized depending on which disciplines they master.

Dessa events görs i samband med / These events are done in collaboration with:
Sverok Skåne, Sverok – Spelhobbyförbundet, Spelens hus, Malmö stad och Studiefrämjandet Skåne-Blekinge, västra, Musik/Kultur

The event is finished.

Date

Jun 27 2020
Expired!

Time

12:00 - 21:00

Local Time

  • Timezone: America/New_York
  • Date: Jun 27 2020
  • Time: 06:00 - 15:00

More Info

Read More
Spelens hus

Location

Spelens hus
Spelens hus Malmö Sweden 212 15
Website
https://www.spelenshus.se
Read More

Next Occurrence