Flat Preloader Icon Välkommen till Spelens hus...

VtES Onsdagsträff

VtES Onsdagsträff

***English below!*** Dags igen för onsdags VTES! (Vampire the Eternal Struggle)
Alla är välkomna, nya spelare som gamla!

Kiosken har lånelekar
Får man blodad tand kan man även köpa kort i kiosken!
dela i relevanta grupper för öka spridningen ?

Passa på att bli medlem:
➡➡ https://ebas.sverok.se/signups/index/8239

(ni behöver inte swisha, vi löser det på vårt första större event, för vi bakar in medlemskapet i inträdet.)

om ni är 26 eller äldre, så klicka inte in avdelningar.
Är ni 25 eller yngre klicka i Vtes avdelningen.
DETTA HJÄLPER FÖRENINGEN OTROLIGT MYCKET, SPECIELLT VÅRA TURNERINGAR + ATT TA FRAM NYBÖRJARLEKAR.

DO IT. ?

Vi startar vid 18:00 och vi respekterar Malmö brädspelsföreningens tid i lokalen som vi fått låna där med försöker vi minimera vår yta till det vi behöver bara och inte störa dem. 😀
Vi försöker sikta på 5 spelare per bord

Om ni bara kan vara med en match så skriv gärna en kommentar för folk anpassar sig lite vad som skrivs och hur många som kommer.

OM VAMPIRE THE ETERNAL STRUGGLE

Vampire the Eternal Struggle är ett samlarkortspel som sedan 2000 ges ut av White Wolf Inc. Spelet designades ursprungligen av Magic the Gatherings skapare Richard Garfield och gavs 1994-96 ut av Wizards of the Coast under namnet “Jyhad”. Spelet publiceras fortfarande (2009) och hör jämte Magic the Gathering och Pokemon till de mest livaktiga av samlarkortspelen.

Spelet utspelar sig i samma goth-punk inspirerade nutid som rollspelet Vampire: The Masquerade och använder i stort sett samma mytologi där rivaliserande Vampyrklaner anförda av äldre vampyrer (sk. Methuselahs) bekämpar varandra. Spelet är något vuxnare i både ton och bildspråk än de annars ganska barntillåtna samlarkortspelen.

Vampire the Eternal Struggle (“VtES”) är till skillnad från de flesta samlarkortspel ett flerspelarspel snarare än ett duellspel, med en stark social dimension. Grundidén är att varje spelare har en pool av “blod” (oftast röda spelmarkers) som ska skyddas från de andra spelarnas framfart och om en spelares pool tar slut så är han ute ur spelet. Spelmekanikerna baseras på bruket av vampyrernas krafter – “discipliner” – (smyga, slåss, dominera, etc) och de olika klanerna är specialiserade beroende på vilka discipliner de behärskar.

Time again for Wednesday’s VTES! (Vampire the Eternal Struggle)
Everyone is welcome, new players old!

The Spelens hus kiosk has decks to borrow.
If you get real eager you can also buy decks at the Spelens hus kiosk!
Please share in relevant groups to increase the spread ♥

Take the opportunity to become a member:
➡➡ https://ebas.sverok.se/signups/index/8239

(you don’t need to swish, we can also solve it at our first major event, because first entry payment can also cover the membership fee.)

If you are 26 or older, DO NOT click into departments.
If you are 25 or younger DO click in the Vtes department.
THIS HELPS THE ASSOCIATION INCREDIBLY VERY MUCH, SPECIFICALLY OUR TOURNAMENTS + TAKING BEGINNERS.

DO IT.

We start at 18:00 and we respect the Malmö brädspelsförening time in the room which we have been borrowing with, we try to minimize our area to what we just need and not disturb them. : D
We are trying to aim for 5 players per table.

If you can only attend one match, feel free to write a comment for people to adapt a little to what is written and how many are coming.

ABOUT VAMPIRE THE ETERNAL STRUGGLE

Vampire the Eternal Struggle is a collector card game published by White Wolf Inc. since 2000. The game was originally designed by Magic the Gathering creator Richard Garfield and was published by Wizards of the Coast in 1994-96 under the name “Jyhad”. The game is still being released (2009) and, along with Magic the Gathering and Pokemon, is one of the most vivid of the collector card games.

The game takes place in the same goth-punk inspired contemporary as the role-play Vampire: The Masquerade and uses essentially the same mythology where rival Vampire clans led by older vampires (so-called Methuselahs) fight each other. The game is slightly more mature in both tone and imagery than the otherwise quite child-friendly collector card games.

Unlike most collector card games, Vampire the Eternal Struggle (“VtES”) is a multiplayer game rather than a duel game, with a strong social dimension. The basic idea is that each player has a pool of “blood” (usually red game markers) that should be protected from the other players’ progress and if one player’s pool runs out he is out of the game. The game mechanics are based on the use of vampires’ powers – “disciplines” – (sneak, fight, dominate, etc.) and the various clans are specialized depending on which disciplines they master.

Dessa events görs i samband med / These events are done in collaboration with:
Sverok Skåne, Sverok – Spelhobbyförbundet, Spelens hus, Malmö stad och Studiefrämjandet Skåne-Blekinge, västra, Musik/Kultur

The event is finished.

Date

Mar 18 2020
Expired!

Time

18:00 - 22:00

Local Time

  • Timezone: America/New_York
  • Date: Mar 18 2020
  • Time: 13:00 - 17:00

More Info

Read More
Spelens hus

Location

Spelens hus
Spelens hus Malmö Sweden 212 15
Website
https://www.spelenshus.se
Read More

Next Occurrence